Rezon Media

Rezon Media

ОБЩИ УСЛОВИЯ :1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622, гр.София, ул. "Карнеги"11А, и лицата - ползватели на услугите на Rezonmedia.

2. Rezonmedia е собственост на "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си rezonmedia.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на rezonmedia.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Данните и информацията, получени от сайта rezonmedia.bg, са собственост на "Резон" ООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от "Резон" ООД субекти и срещу заплащане.

I ПЛАЩАНИЯ

1. Всеки регистриран потребител в сайтовете на Rezonmedia, може да захранва своя „акаунт”.

2. Регистрираните потребители може да захранват своя „акаунт” по следните начини: в брой (EasyPay), ePay, кредитна или дебитна карта, с банков превод или на банкомат.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Резон" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. "Резон" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Резон" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.